Zarządzanie projektami i zasobami  ludzkimi w pracy grupowej

Oprogramowanie IProjekt24 służy do zarządzania projektami i zasobami ludzkimi w pracy grupowej.

Menadżerowie definiują projekty oraz zadania w ramach systemu a następnie przypisują je do odpowiednich zasobów (operatorów zadań). Dzięki temu w momencie tworzenia projektu będzie można oszacować niezbędny czas na jego realizację oraz koszty. Operatorzy systematycznie raportują swoje poczynania w obrębie przypisanych im zadań.

Główne cechy oprogramowania:

 • Określenia parametrów projektu
 • Dobór zadań z repozytorium lub edycja nowych
 • Edycja wzajemnych  zależności w zadaniach
 • Przypisywanie terminów realizacji
 • Dobór zasobów ludzkich (personelu)
 • Dobór kontrahentów zewnętrznych
 • Dobór innych zasobów
 • Określenie kosztu projektu
 • Porównanie z wartością z umowy inwestycji
 • Określenie faktycznego czasu który został przyznany na wykonanie poszczególnych zadań
 • Rozbudowany system uprawnień do dokumentów i obiektów

Raportowanie:

 • Upływ czasu na wykonanie w %
 • Koszty w wersji porównawczej (faza planowania - faza realizacji) dla każdego z zadań i dla projektu (wartościowo i %)
 • Rezerwa finansowa
 • Lista projektów z danymi i lista zasobów wykorzystywanych w projektach
 • Wykorzystywanie poszczególnych zasobów w czasie
 • Rozłożenie kosztów z poszczególnych projektów w założonym okresie
 • Porównanie czasu realizacji takich samych zadań w poszczególnych projektach
 • Porównanie kosztów takich samych zadań w poszczególnych projektach
 • Porównanie/wyszukiwanie projektów o podobnych parametrach
 • Średnia ogólna kosztów dniówki w projekcie
 • Efektywny czas pracy zasobów ludzkich

Aplikacja IProjekt24 działa w modelu SaaS (Software as a Service), czyli oprogramowanie jako usługa. Oznacza to, że firma Partner24 dostawca oprogramowania utrzymuje je na własnych serwerach i dostarcza dla klienta za pośrednictwem przeglądarki internetowej (IE, Firefox). Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu w systemie klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. W rezultacie klient dostaje gotowe rozwiązanie bez konieczności poniesienia kosztów początkowych i nakładów inwestycyjnych.

Aplikacja została stworzona w technologi WPF/WCF. Do prawidłowej pracy niezbędny jest .NET 3.5SP1

Dowiedz się więcej o podstawowej funkcjonalności oprogramowania

Przykładowe zastosowania programu - system zarządzania usługami outsoursingu :

 

Przykładowy przepływ informacji dla systemu zarządzania usługami outsoursingu pokazuje poniższy graf.

Zastosowanie outsoursing

Kontrahenci posiadają login i hasło do systemu do swoich projektów. Wpisując zadanie zgłaszają pewien problem, który powinien być rozwiązany przez kooperanta w ramach usługi outsoursingu. Osoba zarządzająca firmą outsoursingową przydziela zadania swoim pracownikom. Wykonują je zgodnie z zadanym harmonogramem i potwierdzają wykonanie operacji w systemie. Kontrahenci mają wgląd do historii swoich zgłoszeń, a osoba zarządzająca ma możliwość wygenerowania szeregu raportów porównujących wszelakiego rodzaju dane.

 

Przykładowe zastosowania aplikacji - zarządzanie projektem:

Przykładowy przepływ informacji dla systemu zarządzania projektem pokazuje poniższy graf.

 

Zarządzanie projektem

 

Menadżer projektu definiuje zadania w ramach swojego projektu, układa relacje czasowe pomiędzy nimi za pomocą wykresu Gantta oraz przydziela do nich operatorów i definiuje niezbędne zasoby potrzebne do ich realizacji. Zasoby wiąże z danymi finansowymi i w ten sposób określa koszty projektu. Operatorzy realizują przydzielone im zadania i raportują do systemu stopień zaawansowania prac. Menadżer projektu generuje zbiorcze raporty o postępach prac swojego zespołu i w razie potrzeby zmienia konfigurację zadań i zasobów.